Regulamin

Kataba Katarzyna Babiarczuk – firma, pod którą Katarzyna Babiarczuk, zwana dalej Seaside apartments, będąca stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem, prowadzi działalność gospodarczą, z siedzibą w Gdańsku 80-180, ul. Piotrkowska 41/5, numer NIP: 5992716708.

Klient – osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji Seaside apartments.

Apartament lub Lokal – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.seasideapartments.com.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze ogólne warunki korzystania z lokali stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a Seaside apartments.
 2. Seaside apartments oświadcza, że na mocy umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem, do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne.
 3. W ramach umowy najmu Apartamentu, Seaside apartments zobowiązuje się przygotować Apartament Klientowi i udostępnić mu go, w zamian za ustalone wynagrodzenie.
 4. Zawierając umowę najmu z Seaside apartments, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rezerwacji ,zgodnie z właściwą ustawą. Wprowadzone dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji.

§ 2 REZERWACJA

 1. Przed dokonaniem rezerwacji Klient winien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Wstępnej rezerwacji można dokonać przy wykorzystaniu: strony www Seaside apartments pod adresem www.seasideapartments.com.pl, drogą elektroniczną wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@seasideapartments.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 607-767-960. Jednocześnie Klient oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią i posiada zdolność do czynności prawnych.
 3. Aktualny katalog Apartamentów wraz z informacją o ich dostępności w poszczególnych terminach znajduje się pod adresem www.seasideapartments.com.pl
 4. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji Klient otrzyma drogą elektroniczną wiadomość e-mail, na wskazany przez Klienta adres e-mail, zawierającą potwierdzenie założenia wstępnej rezerwacji zawierające nazwę Apartamentu, czas rezerwacji, kwotę opłaty za najem oraz sposób zapłaty. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin, Klient ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z Seaside apartments w ciągu 24 godzin.
 5. Klient ma 48 godzin na dokonanie płatności z tytułu wstępnej rezerwacji w kwocie i na dane wskazane w potwierdzeniu założenia wstępnej rezerwacji. Przez dokonanie płatności rozumie się zaksięgowanie środków na koncie Seaside apartments. Brak wpłaty we wskazanym terminie i kwocie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.Przy czym każdorazowo wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie Seaside apartments, na 1 dzień kalendarzowy przed dniem rozpoczęcia pobytu.
 6. Po zaksięgowaniu środków na koncie Seaside apartments, Seaside apartments w terminie 48 godzin prześle drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji zawierające opis Apartamentu, miejsce oraz czas. Potwierdzenie rezerwacji stanowi zawarcie umowy najmu Apartamentu na warunkach określonych w potwierdzeniu rezerwacji i przedmiotowym regulaminie, który stanowi integralną część umowy. Do czasu potwierdzenia rezerwacji przez Seaside apartments, strony nie łączy umowa najmu. W przypadku gdy Seaside apartments z przyczyn niezależnych nie może zrealizować rezerwacji wstępnej, mimo prawidłowo dokonanej wpłaty, Seaside apartments jest zobowiązane do zwrotu kwoty wpłaty w terminie 48 godzin od dnia otrzymania wpłaty na rachunek, z którego wpłata została zaksięgowana. Tym samym rezerwacja wstępna zostaje anulowana.
 7. Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na okres minimum 2 dni, co stanowi minimalny czas trwania umowy najmu.

§ 3 OPŁATA ZA USŁUGĘ ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Opłata za wynajem jest każdorazowo podana w potwierdzeniu założenia rezerwacji wstępnej.
 2. Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje opłatę za przygotowanie Apartamentu w wysokości 25% kwoty, opłatę za pobyt w Apartamencie liczby osób określonych w umowie w wysokości 50% kwoty, opłatę za sprzątanie końcowe po zakończeniu rezerwacji w wysokości 25% kwoty.
 3. Opłata za wynajem Apartamentu nie obejmuje ewentualnego dodatkowego sprzątania, dodatkowej zmiany bielizny pościelowej i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego oraz pobytu zwierzęcia.
 4. Dokonując rezerwacji Klient wpłaca pełną opłatę za wynajem w sposób i w kwocie wskazanej w potwierdzeniu założenia rezerwacji wstępnej.
 5. Klient ma 48 godzin na dokonanie płatności z tytułu wstępnej rezerwacji w kwocie i na dane wskazane w potwierdzeniu założenia wstępnej rezerwacji. Przez dokonanie płatności rozumie się zaksięgowanie środków na koncie Seaside apartments. Brak wpłaty we wskazanym terminie i kwocie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej. Przy czym każdorazowo wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie Seaside apartments, na 1 dzień kalendarzowy przed dniem rozpoczęcia pobytu.
 6. Dokonanie wpłaty w terminie późniejszym przywraca rezerwację, o ile Seaside apartments dysponuje wolnymi miejscami.
 7. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, Seaside apartments ma prawo pobrać od Klienta kaucję w czasie dokonywania przekazania Apartamentu przez Seaside apartments. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi w przypadku braku roszczeń, po zakończeniu pobytu Klienta. Kaucja może wynosić od 250,00 zł do 500,00 zł w zależności od standardu Apartamentu.

§ 4 ZMIANA ORAZ ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ KLIENTA

 1. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie gdy Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez klienta terminie. W takim przypadku zmiana nie podlega opłatom dodatkowym, o ile data zgłoszenia przez Klienta zmiany odbywa się przed upływem 14 dni, przed planowanym pierwotnie terminem przyjazdu. Zmiany na mniej niż 14 dni przed planowanym pierwotnie terminem przyjazdu podlegają opłacie w kwocie 200 zł.
 2. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, Klient odstępuje od umowy, anuluje rezerwację lub też nie wypełnia warunków umowy (brak przyjazdu), Seaside apartments ma prawo zatrzymać całość kwoty otrzymanej od Klienta z tytułu rezerwacji i kwota ta nie podlega zwrotowi.

§ 5 ZMIANA ORAZ ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ SEASIDE APARTMENTS

 1. Zmiana i/lub anulowanie rezerwacji przez Seaside apartments jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się kataklizm przyrody, zajęcie Apartamentu przez organ uprawniony, strajki, wojny i zamieszki, jak rownież pozbawienie Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej, wody przez dostawców bez winy Seaside apartments.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej Seaside apartments ma obowiązek zaproponować Klientowi inny Apartament lub inny termin wynajmu lub też odstąpić od umowy, jednocześnie zwracając Klientowi całość wpłaconej kwoty.
 3. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Seaside apartments zastrzega sobie możliwość zaproponowania lokalu zastępczego. W przypadku braku zgody Klienta na apartament zastępczy, umowa ulega rozwiązaniu, a Seaside apartments ma obowiązek zwrócić Klientowi całość wpłaconej kwoty.
 4. W przypadku zmiany lub anulowania rezerwacji przez Seaside apartments z przyczyn niewymienionych powyżej, Seaside apartments ma obowiązek zwrócić Klientowi całość wpłaconej kwoty.

§ 6 ZASADY POBYTU W APARTAMENCIE

 1. Pobyt w Apartamencie rozpoczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient na minimum 2 dni przed planowaną datą przyjazdu jest zobowiązany poinformować Seaside apartments o planowanej godzinie przyjazdu. W przypadku braku informacji o planowanej godzinie przyjazdu we wskazanym terminie, Seaside apartments nie gwarantuje udostępnienia Apartamentu o wskazanej przez Klienta godzinie. Przyjazdy po godzinie 22.00 mogą być objęte dodatkową opłatą w wysokości do 100,00 zł.
 2. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz. 11.00, ewentualnej innej ustalonej zawczasu z Seaside apartments, Klient jest zobowiązany zwrócić Seaside apartments wszystkie klucze do Apartamentu oraz piloty do bram wjazdowych.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
 4. Dokonując rezerwacji Klient zobowiązuje się do użytkowania Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
 5. Palenie w Apartamentach Seaside apartments jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu może zostać obciążony opłatą w wysokości 200,00 zł stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.
 6. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.
 7. Klient zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona, jako maksymalna w katalogu na stronie internetowej lub w Potwierdzeniu Rezerwacji.
 8. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie, chyba, że Strony uzgodniły inaczej.
 9. Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia weryfikacji ich tożsamości przez Seaside apartments poprzez okazanie stosownych dokumentów (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 10. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Apartamencie lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Apartament, jak i w mieszkaniach sąsiadujących, nie wynikające z normalnego użytkowania Apartamentu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Apartamencie.
 11. Klient jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych w Apartamencie oraz osobom trzecim zarówno w Apartamencie jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania Seaside apartments o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 12. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, Seaside apartments ma prawo pobrać od Klienta kaucję, o której mowa w § 3 pkt. 7, podczas wydawania kluczy do Apartamentu. Kaucja podlega zwrotowi w dniu opuszczenia Lokalu, po potrąceniu równowartości ewentualnych szkód. O ile sprawdzenie Apartamentu w obecności Klienta okaże się niemożliwe Seaside apartments zastrzega sobie prawo sprawdzenia Apartamentu w ciągu 2 dni od daty zwrotu kluczy przez Klienta i zwrotu kaucji na rachunek bankowy Klienta w ciągu 7 dni od daty opuszczenia Apartamentu przez Klienta.
 13. W przypadku szkód wyrządzonych przez Klienta lub inne osoby przebywające w Apartamencie, podczas najmu Apartamentu przez Klienta, w substancji bądź wyposażeniu Apartamentu lub częściach wspólnych budynku, wynikających z niewłaściwego jego użytkowania, koszty naprawy szkód zostaną w całości pokryte przez Klienta. Koszt naprawy zostanie oszacowany w oparciu o lokalne ceny rynkowe. Jeżeli koszt naprawy przekracza wysokość ewentualnej kaucji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć różnicę lub pokryć całość kwoty w przypadku gdy kaucja nie była pobierana przez Seaside apartments.
 14. Potrącenie należności z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń przez Seaside apartments z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję. Klient zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę na pokrycie wyrządzonych szkód w terminie 5 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Seaside apartments.
 15. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Apartamentu oraz piloty do bram wjazdowych (o ile rezerwacja obejmuje miejsce garażowe). Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 200,00 zł
 16. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad dobrego współżycia sąsiedzkiego i/lub zasad użytkowania lokalu, Seaside apartments ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta, osób towarzyszących oraz mienia Klienta i osób towarzyszących.

§ 7 REKLAMACJE

 1. Pod pojęciem reklamacji należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi i zażalenia Klienta dotyczące: warunków pobytu w wynajętym Apartamencie odbiegających od standardu określonego w ofercie znajdującej się na stronie internetowej www.seasideapartments.com.pl, standardów obsługi Klienta, zależnych od Seaside apartments okoliczności mających istotny wpływ na standard pobytu w Apartamencie
 2. Reklamacje winny być zgłaszane Seaside apartments w formie pisemnej lub równoważnej formie elektronicznej.
 3. Wnoszący reklamacje winien podać swoje dane personalne wraz z aktualnym adresem korespondencyjnym, adresem poczty elektronicznej oraz numerem telefonu kontaktowego.
 4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Lokalu zajmowanego przez reklamującego oraz kompletny opis sytuacji podlegającej reklamacji, jak również precyzyjne określenie roszczenia.
 5. Reklamacje posiadające wymaganą formę oraz treść będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Seaside apartments.

§ 8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Seaside apartments nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej www.seasideapartments.com.pl z przyczyn niezależnych od Seaside apartments. Seaside apartments może zawiesić dostęp do serwisu www.seasideapartments.com.pll na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.
 2. Zarówno Seaside apartments jak i właściciel Apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Klienta pozostawione w Apartamencie, w szczególności za jego utratę lub uszkodzenie.
 3. Zarówno Seaside apartments jak i właściciel Apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności mogące wystąpić w trakcie pobytu Klienta w Apartamencie, z przyczyn nieleżących po stronie Seaside apartments lub właściciela, w tym w szczególności spowodowane przerwą w dostawie prądu, gazu, wody, jak również pracami konserwatorskimi w budynku, w którym znajduje się Apartament oraz w obrębie budynku i na zewnątrz.

§ 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kataba Katarzyna Babiarczuk z siedzibą w Gdańsku, ul. Piotrkowska 41/5 (dalej Administrator). W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu kontakt@seasideapartments.com.pl lub pod numerem 607-767-960
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu: kontakt@seasideapartments.com.pl lub pod numerem 607-767-960
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji, w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania przez Państwa z tych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.
 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

§ 10 DANE KONTAKTOWE

Seaside apartments identyfikuje się następującymi danymi:

nr telefonu: Katarzyna Babiarczuk +48 607-767-960
adres strony www: http://www.seasideapartments.com.pl
adres poczty e-mail: kontakt@seasideapartments.com.pl